การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

งานจะเริ่ม:

รายละเอียดการประชุมวิชาการ

การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, College of International Education, Wenzhou University จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมสังคม ภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมสังคมภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

หัวข้อการประชุม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด

วันและเวลา

วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566  
 • 08.00 – 08.30 ลงทะเบียน
 • 08.30 – 09.00 พิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 • 09.00 – 12.00 ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ Sustainable Development in Humanities and Social Sciences:         A Post-COVID Resilience
 • 12.00 – 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13:00 – 15.00 การนำเสนอผลงานวิจัย 1
 • 15.00 – 15.15 รับประทานอาหารว่าง
 • 15.15 – 17.00 การนำเสนอผลงานวิจัย 2

สถานที่จัดงาน

โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

สาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มนุษยศาสตร์ : ภาษาและภาษาศาสตร์, วรรณคดี, จิตวิทยา, ศาสนา, ปรัชญา
 • สังคมศาสตร์ : สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์
 • ศาสตร์ประยุกต์ : นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว, วัฒนธรรมศึกษา

Call for Papers

กำหนดการสำคัญ

ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 66

เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)

วันที่ 15 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย

วันที่ 2 มิ.ย. 66

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

วันที่ 16 มิ.ย. 66

วันประชุมวิชาการ

ภายในวันที่ 14 ก.ค. 66

เผยแพร่ Proceedings รูปแบบออนไลน์

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตามประเภท

HOT

ผู้นำเสนอ (ระดับชาติ)

 • บุคคลทั่วไป 3,300 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท
ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอ (ระดับนานาชาติ)

 • บุคคลทั่วไป 3,800 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,500 บาท
ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังการนำเสนอ

 • บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท
ลงทะเบียน

โปรดชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 21 เมษายน 2566

การชำระค่าลงทะเบียน

 • Bank: Krungthai Bank
 • Branch: Burapha University
 • Account name: Burapha University
 • Account No: 386-1-00442-9
 • Swift code: KRTHTHBK

องค์ปาฐก

Well known industry leaders and emerging talents

Past Conference

Well known industry leaders and emerging talents

Hosted by

ติดต่อ

ที่อยู่

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

หมายเลขโทรศัพท์

038-102337, 098-362-1256

Email:

nichuso2023@gmail.com

Faculty of Humanities and Social Sciences Burapha University 169 Longhaad Bangsaen Road, Saensuk, Muang, ChonBuri 20131 Phone: 038-102337, 098-362-1256 Email: nichuso2023@gmail.com

Footer veresion 1