• การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

  การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด

  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ. โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

  Conference Starts in:

  การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3

รายละเอียดการประชุม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมไทยคดีศึกษาแห่งสาธารณรัฐเกาหลี, สมาคมพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคม (สพช.), สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, เครือข่ายการสนับสนุนการแปลและวัฒนธรรมจีน จัดการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 ในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจทั่วไปทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงเป็นเวทีให้นักวิจัยได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่สาธารณชน

Conference Starts in:

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและ ประสบการณ์ จากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา นักประดิษฐ์ในระดับ อุดมศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมสังคม ภายใต้ยุคดิจิทัล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 2. เพื่อเป็นการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา เทคโนโลยี สารสนเทศ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ นิเทศศาสตร์ศึกษาศาสตร์ ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ เพื่อนำไปสู่การ พัฒนางานวิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมสังคมภายใต้ยุค ดิจิทัล เพื่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
 3. เพื่อเป็นการดำเนินการตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของ สถาบันอุดมศึกษา (สกอ.)

หัวข้อการประชุม

การพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: การยืนหยัดหลังยุคโควิด

รูปแบบการนำเสนอ

กลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา และสถานที่

ค่าลงทะเบียน

ผู้จัดงาน

Who Should Attend?

Pellentesque sapien purus, sagittis eu accumsan convallis, vehicula ut lectus. Fusce accumsan purus pretium ligula vehicula, ut interdum nisl vulputate. Vivamus ultrices luctus quam eu feugiat leifend gravida aenean massa sociis natoque penatibus et magnis

Aliquam a augue suscipit, bibendum luctus neque vestibulum laoreet rhoncus ipsum, bibendum tempor vulputate varius magni integer congue metus, eu mollis lorem viverra efficitur

Tickets are currently available from $99 + VAT. Join us in Melbourne on 11-13 September and be part of change

กำหนดการสำคัญ

ตั้งแต่วันนี้ - 14 พ.ค. 66

เปิดรับบทความวิจัย (Full Paper)

วันที่ 15 พ.ค. 66 เป็นต้นไป

แจ้งผลการพิจารณาบทความวิจัย

วันที่ 2 มิ.ย. 66

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์

วันที่ 16 มิ.ย. 66

วันประชุมวิชาการ

ภายในวันที่ 14 ก.ค. 66

เผยแพร่ Proceedings รูปแบบออนไลน์

สาขาที่เกี่ยวข้อง มนุษยศาสตร์ : ภาษาและภาษาศาสตร์, วรรณคดี, จิตวิทยา, ศาสนา, ปรัชญา สังคมศาสตร์ : สังคมวิทยา, มานุษยวิทยา, ประวัติศาสตร์, เศรษฐศาสตร์ ศาสตร์ประยุกต์ : นิเทศศาสตร์, สารสนเทศศาสตร์, ศึกษาศาสตร์, บริหารธุรกิจ, การท่องเที่ยว, วัฒนธรรมศึกษา

กำหนดการ

โครงการการประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 16 และระดับนานาชาติครั้งที่ 3 วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ. โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พัทยา

๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น.-

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน
๐๙:๐๐ – ๐๙:๑๕ น.-

กล่าวต้อนรับ

 • กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
 • กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๐๙:๑๕ – ๑๐:๑๕ น.-

ปาฐกถาพิเศษ

 • หัวข้อ......
 • โดย....
๑๐:๑๕ - ๑๐:๓๐ น.-

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
๑๐:๓๐ - ๑๒:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคเช้า

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕
๑๒:๐๐ - ๑๓:๐๐ น.-

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓:๐๐ – ๑๕:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบ่าย ๑

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕
๑๕:๐๐ - ๑๕:๒๐ น.-

พักรับประทานอาหารว่าง

พักรับประทานอาหารว่าง
๑๕:๒๐ - ๑๗:๐๐ น.-

การนำเสนอผลงานวิจัย ภาคบ่าย ๒

 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับชาติ ห้อง ๑ – ๓
 • การนำเสนอผลงานวิจัยห้องย่อยระดับนานาชาติ ห้อง ๔ – ๕

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม.

Keynote Speakers

Well known industry leaders and emerging talents

 • Peterson

  Robert

  Peterson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Coleman

  Megan

  Coleman

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Barnes

  Jonathan

  Barnes

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Harper

  Hannah

  Harper

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Williams

  Benjamin

  Williams

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Johnson

  Charlotte

  Johnson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Anderson

  Matthew

  Anderson

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

 • Martinez

  Evelyn

  Martinez

  Suscipit sceleris integer posuere luctus primis in faucibus luctus neque unt quaerat sapien

Register to Eventry Conference 2016 now

Lock in the lowest price for Eventry ’16. Pre-register now and we’ll contact you with more details when it’s time to complete your registration

ลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตามประเภท

ผู้นำเสนอ (ระดับชาติ) ชำระภายในวันที่ 15 พ.ค. 66

 • บุคคลทั่วไป 3,300 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,000 บาท
ลงทะเบียน
Hot!

ผู้นำเสนอ (ระดับนานาชาติ) ชำระภายในวันที่ 15 พ.ค. 66

 • บุคคลทั่วไป 3,800 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 2,500 บาท
ลงทะเบียน

ผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังการนำเสนอ ชำระภายในวันที่ 15 พ.ค. 66

 • บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
 • นิสิต นักศึกษา 1,000 บาท
ลงทะเบียน

Need additional pricing info? Get in touch for custom and high-volume pricing.

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะที่ปรึกษา
 • ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ Chinese Culture Translation & Studies Support Network (CCTSS)
 • Prof. Dr.Yoon Kyung Won Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea
 

ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยบูรพา
คณะกรรมการดำเนินงาน
 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา ค้ำชู มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช นักเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินดา วราวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ดร.สกุล อ้นมา มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • Assoc. Prof.Qin Xiuhong School of Southeast Asian Languages and Cultures, Guangxi University for Nationalities.
 • Prof. Dr.Charassri Jiraphas School of Asian and African Studies, Beijing Foreign Studies University.
 • Dr.Xiong Ran School of Foreign Languages, Peking University
 • ศาสตราจารย์ลีเบียงโด Korean Association of Thai Studies, Republic of Korea
 • Prof. Dr.Shin Keun Hye Korean Association of Thai Studies, Republic of Korea
 • Prof. Dr.Tsutsui Sayo Osaka University
 • Prof. Dr.Luo Weidong Beijjng Language University
 • Prof. Dr.Muhammad Mukhtasar Syamsuddin Gadjah Mada University
 • Prof. Dr.Nguyen Thi Gam Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

คณะกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินงาน คณะที่ปรึกษา

 • ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ Chinese Culture Translation & Studies Support Network (CCTSS)
 • Prof. Dr.Yoon Kyung Won Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea
 
ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการดำเนินงาน 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส มหาวิทยาลัยบูรพา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา ค้ำชู มหาวิทยาลัยบูรพา 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม มหาวิทยาลัยบูรพา 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช นักเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินดา วราวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา 9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท มหาวิทยาลัยบูรพา 10. ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ มหาวิทยาลัยบูรพา 11. ดร.สกุล อ้นมา มหาวิทยาลัยบูรพา 13. รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 22. Assoc. Prof.Qin Xiuhong School of Southeast Asian Languages and Cultures, Guangxi University for Nationalities. 23. Prof. Dr.Charassri Jiraphas School of Asian and African Studies, Beijing Foreign Studies University. 24. Dr.Xiong Ran School of Foreign Languages, Peking University 25. ศาสตราจารย์ลีเบียงโด Korean Association of Thai Studies, Republic of Korea 26. Prof. Dr.Shin Keun Hye Korean Association of Thai Studies, Republic of Korea 27. Prof. Dr.Tsutsui Sayo Osaka University 28. Prof. Dr.Luo Weidong Beijjng Language University 29. Prof. Dr.Muhammad Mukhtasar Syamsuddin Gadjah Mada University 30. Prof. Dr.Nguyen Thi Gam Thai Nguyen University of Economics and Business Administration

  คณะกรรมการดำเนินงาน

  คณะที่ปรึกษา

  • ดร.สุชาดา รัตนวาณิชย์พันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยบูรพา
  • อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย อุดมพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ลิ่มถาวรานันต์ Chinese Culture Translation & Studies Support Network (CCTSS)
  • Prof. Dr.Yoon Kyung Won Hankuk University of Foreign Studies, Republic of Korea

   

  ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน

  • รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ลาภรุ่งเรือง มหาวิทยาลัยบูรพา

  คณะกรรมการดำเนินงาน

  • รองศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเนตร สุวรรณละออง มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีหทัย เวลล์ส มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิต โตอดิเทพย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา ค้ำชู มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช นักเสียง มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์รินดา วราวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดร.สุตราภรณ์ ตันตินีรนาถ มหาวิทยาลัยบูรพา
  • ดร.สกุล อ้นมา มหาวิทยาลัยบูรพา
  • รองศาสตราจารย์ ดร.พิเชฐ แสงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาคร ประพรหม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลมาศ ปฤชากุล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • Assoc. Prof.Qin Xiuhong School of Southeast Asian Languages and Cultures, Guangxi University for Nationalities.
  • Prof. Dr.Charassri Jiraphas School of Asian and African Studies, Beijing
   Foreign Studies University.
  • Dr.Xiong Ran School of Foreign Languages, Peking University
  • ศาสตราจารย์ลีเบียงโด Korean Association of Thai Studies, Republic of
   Korea
  • Prof. Dr.Shin Keun Hye Korean Association of Thai Studies, Republic of
   Korea
  • Prof. Dr.Tsutsui Sayo Osaka University
  • Prof. Dr.Luo Weidong Beijjng Language University
  • Prof. Dr.Muhammad Mukhtasar Syamsuddin Gadjah Mada University
  • Prof. Dr.Nguyen Thi Gam Thai Nguyen University of Economics and
   Business Administration

  Latest News

  Bibendum luctus neque laoreet rhoncus ipsum

  Partners/Sponsors

  A huge thanks to all our amazing partners. We couldn’t have a conference without you!

  Interested in becoming a sponsor?

  If your company is interested in sponsoring Eventry Conference this year, we’d love to hear from you. Send us a quick email and we’ll get right back to you with some more information and our sponsorship brochure

  ติดต่อ

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131 Tel : 098-362-1256 Email :

  แผนที่

  Get Directions:

  Enter Destination From input field below to get directions to our event location

  Destination From

  Destination To

  Venue

  PO Box 16122 Collins Street West Victoria 8007 Australia

  121 King St, Melbourne VIC 3000, Australia

  Phone: +01 2 3456 7890

  Transport

  Our venue is 10 minutes walk downhill from Melbourne railway station – there are regular trains from Sydney and along the coast.

  Parking

  Parking can be tricky and expensive in Melbourne. Your best option is to use the SecureParking. Make sure you ask staff at the conference venue for a discount card before you leave at the end of the day.

  Places To Stay

  Make the most of your visit and stay the night. If you want to be super near the conference venue then you can’t get any closer than Hotels Scanner. Or you could find a unique experience via AirBnB.

  Additional Details

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur sed do eiusmod tempor ut labore et dolore magna aliqua.

  Join Our Community

  Feel free to reach out to us via our social profiles

  Footer veresion 1