กล่าวต้อนรับ-กล่าวเปิดงาน

  • โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
  • กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Footer veresion 1