กล่าวต้อนรับ

  • กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
  • กล่าวเปิดงาน โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Footer veresion 1